Katedra Inżynierii Mechanicznej Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych powstała w październiku 2019 roku w wyniku restrukturyzacji związanej z wprowadzeniem Ustawy 2.0 przez MNiSZW, poprzez połączenie się Katedry Włókien Sztucznych oraz Katedry Mechaniki i Informatyki Technicznej. Poniżej przedstawiono krótki rys historyczny obu jednostek.

HISTORIA Grupy CheMP

Katedra Włókien Sztucznych została utworzona w 1949 roku przez Prof. Atanazego Boryńca, który pełnił funkcję kierownika Katedry do 1965 roku. W latach 1965-1992 kierownikiem Katedry był Prof. dr hab. Tadeusz Skwarski. Po zmianie struktury organizacyjnej, funkcję Kierownika Katedry pełnił w latach 1992 - 2001 prof. dr hab. Bogumił Łaszkiewicz , a w latach 2001 - 2009  dr hab. Jadwiga Bucheńska, prof. PŁ. Od roku 2010 funkcje tę sprawuje dr hab. Piotr Kulpiński, prof. P.Ł..

 

Zespół Chemicznej Obróbki Wyrobów Włókienniczych wywodzi się z Katedry  Wykończalnictwa Włókienniczego utworzonej na Wydziale Włókienniczym w 1949 r. z inicjatywy zespołu organizacyjnego specjalistów w składzie prof. E. Trepka, mgr inż. W. Jezierski, mgr inż. E. Mandybur oraz mgr inż. J. Meissner.  Po zmianie struktury organizacyjnej, funkcję Kierownika Katedry pełnił w latach 1970 - 1998 prof. dr hab. Grzegorz Urbańczyk , a w latach 1998 - 2012  prof. dr hab. inż. Edward Rybicki.

 

W roku 2012 z inicjatywy prof. dr hab. inż Edwarda Rybickiego i dr hab. inż. Piotr Kulpińskiego powstała jednostka chemiczna złożona z Zespołu CHOW i Katedry Włókien Sztucznych.

 

Katedra Włókien Sztucznych realizuje programy badawcze finansowane  przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i partnerów zagranicznych,  oraz uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych. Prowadzona działalność dydaktyczna związana jest  m.in. z problematyką wytwarzania włókien, przetwórstwa polimerów, funkcjonalizacji włókien i wyrobów włókienniczych, wykończalnictwa tekstyliów, technik i technologii druku oraz dozymetrii promieniowania UV i jonizującego 2D i 3D.

 

Katedra Włókien Sztucznych zajmuje się kształceniem młodzieży na studiach dziennych i zaocznych na kierunkach Włókiennictwo, Inżynieria Materiałowa, Wzornictwo, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Kolegium Towaroznastwa oraz Logistyka, edukacją studentów z programu ERASMUS, organizacją studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, seminariów i konferencji naukowych.

Absolwenci Katedry mają ugruntowaną pozycję naukową i zawodową w Polsce i zagranicą. W okresie działalności Katedry wypromowano ponad 600 specjalistów, których kwalifikacje pozwalają na zajmowanie odpowiedzialnych stanowisk w przemyśle i nauce.

 

 

HISTORIA Grupy IMIT

Wraz z utworzeniem Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w roku 1947 powołana została na tym Wydziale Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, początkowo był vacat na tej Katedrze. W roku 1949 kierownikiem Katedry został prof. dr Jerzy Leyko, który kierował Katedrą do 1953r. W tym też roku obowiązki Kierownika Katedry objął prof. dr Jan Szmelter. Prof. dr Jan Szmelter zainspirował działalność naukową związaną z zastosowaniem metod numerycznych do zagadnień mechaniki i innych zagadnień technicznych. W roku 1956 dokonano zmiany nazwy Katedry na Katedrę Mechaniki Technicznej. W styczniu 1960 r. Katedra Mechaniki Technicznej zorganizowała historyczne Sympozjum Metod Numerycznych w Mechanice z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami mechaniki, w Sympozjum tym uczestniczyli również naukowcy z zagranicy. Dyskusja i wyraźne wsparcie prof. dr Jana Szmeltera w tej działalności stało się zaczynem do podjęcia prób wyposażenia Katedry Mechaniki Technicznej w Elektroniczną Maszynę Cyfrową. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Przemysłu Lekkiego zakupiono dla Katedry Mechaniki Technicznej Elektroniczną Maszynę Cyfrową ZAM-2-Beta. Dzięki temu wyposażeniu powstał pierwszy w Łodzi, a jeden z pierwszych na uczelniach technicznych w Polsce Ośrodek Obliczeniowy. Otwarcie Ośrodka nastąpiło w miesiącu czerwcu 1962 r. Ośrodek ten pracował na potrzeby realizowanych prac naukowych (doktoratów i habilitacji) zarówno pracowników naukowych Katedry jak również pracowników naukowych innych jednostek Politechniki Łódzkiej. Ośrodek świadczył usługi dla jednostek naukowo-badawczych oraz przemysłu.

Po przejściu w 1966 roku prof. dr Jana Szmeltera do Wojskowej Akademii Technicznej, Jego dzieło było kontynuowane przez Jego wychowanków. Funkcję kierownika Katedry przejął doc. dr hab. Jerzy Gluza. W roku 1970 nastąpiła reorganizacja Uczelni, powołano Instytuty. Katedra Mechaniki Technicznej weszła w skład Instytutu Maszyn i Urządzeń Włókienniczych, początkowo jako Zespół Dydaktyczny Mechaniki, którym kierował doc. dr hab. Jerzy Gluza. W roku 1976 powołano w Instytucie Zakłady w tym Zakład Mechaniki Technicznej w dalszym ciągu pod kierownictwem doc. dr hab. Jerzego Gluzy. W latach 1986 -1992 Zakładem kierował doc. dr Janusz Lipiński, a w latach 1992 – 1998 Zakładem kierował doc. dr hab. Waldemar Kobza. W roku 1998 nastąpił powrót do struktury Katedralnej i powołano Katedrę Mechaniki Technicznej, której nazwę zmieniono w 2006 roku na Katedra Mechaniki i Informatyki Technicznej. Jej pierwszym kierownikiem do przejścia na emeryturę (wrzesień 2013) był prof. dr hab. Krzysztof Dems. Od października 2013 roku Katedrą kieruje prof. dr hab. Ryszard Korycki.

Działalność zapoczątkowana przez prof. dr Jana Szmeltera była i jest kontynuowana w całym okresie istnienia Katedry. Metoda elementów skończonych jak również szeroko rozumiane metody numeryczne wykorzystywane są w obecnie realizowanych pracach naukowych. Prace te obejmują wybrane zagadnienia mechaniki, a także problemy wyrobów i konstrukcji włókienniczych. Większość prac dydaktycznych i zajęć z przedmiotów prowadzonych przez Katedrę wykorzystuje szerokie spektrum metod numerycznych i informatykę. W chwili obecnej Katedra prowadzi Wydziałową pracownię komputerową połączoną z Uczelnianym Centrum Komputerowym, dostępną dla studentów podczas zajęć dydaktycznych, jak i poza nimi. Ponadto pracownia komputerowa umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Poza działalnością naukową i dydaktyczną realizowaną na terenie Katedry, jej pracownicy pełnili i pełnią nadal szereg funkcji organizacyjnych w sferze nauki dydaktyki na Wydziale, a wśród nich najważniejsze funkcje akademickie dziekana i prodziekana Wydziału.

Funkcje Dziekana pełnili:

  • Prof. dr Jan Szmelter w latach 1953 – 1954 oraz 1962 – 1964,

  • Doc. dr Janusz Lipiński 1983 -1990,

  • Prof. dr hab. Waldemar Kobza 1996 – 2002,

  • Prof. dr hab. Ryszard Korycki 2008 - 2012.

 

Funkcje Prodziekana pełnili:

  • Doc. dr Janusz Lipiński 1978 -1981,

  • Prof. dr hab. Waldemar Kobza 1979 – 1981 oraz 1990 -1996,

  • Prof. dr hab. Krzysztof Dems 1984 -1990 oraz 1996 - 2002,

  • Prof. dr hab. Ryszard Korycki 2003 - 2005.

© 201 by Elżbieta Sąsiadek.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now