Statut SKN Chemików Włókienników

 

Rozdział I - Przepisy ogólne

§I

 1. Studenckie Koło Naukowe nosi nazwę Koła Chemików Włókienników, zwane dalej Kołem. Przyjętym i akceptowanym skrótem tej nazwy jest SKN ChW.

 2. Koło działa na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

 3. Siedzibą Koła jest Katedra Włókien Sztucznych Politechniki Łódzkiej, mieszcząca się przy ulicy Żeromskiego 116 w Łodzi.

 4. Koło może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego dalej Logo. Znak ten stanowi własność Koła. Wzór Logo jest znakiem zastrzeżonym przez jego właścicieli.

 

§II

 1. Koło współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

 2. Członkostwo w Kole jest dobrowolne.

 

§III

 1. Nad funkcjonowaniem Koła czuwa Patron.

 2. Merytorycznie i technicznie wspiera Koło Opiekun Naukowy Koła.


 

Rozdział II - Cele i zadania Koła oraz sposoby ich realizacji


§IV

 1. Koło skupia studentów Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów, a przede wszystkim studentów o kierunku Włókiennictwo oraz specjalności Włókiennicz Inżynieria Chemiczna.

 2. Celem i zadaniem Koła jest:

• rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,

• prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy włókienniczej przez studentów,

• promowanie swej Uczelni,

• rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,

• rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,

• pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu,

• rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnej członków Koła.


§V

 1. Realizując swoje statutowe cele, Koło opiera się na społecznej pracy swoich członków, jednakże w pewnych przypadkach możliwe jest skorzystanie z usług innych organizacji i podmiotów.

 2. Członkowie Koła będą realizować powyższe cele poprzez:

• samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych itp.,

• wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami,
• organizowanie i udział w obozach naukowych,
• organizowanie praktyk krajowych i zagranicznych,
• prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,
• współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła i Uczelni,
• tworzenie Sekcji do wykonywania określonych zadań,
• rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
• prowadzenie szkoleń i kursów dla studentów w zakresie szeroko pojmowanej włókienniczej inżynierii chemicznej,
• inne formy działalności społecznej zgodne z założeniami tego Statutu.

 

Rozdział III - Członkowie Koła i ich obowiązki


§VI

 1. Członkiem Koła może zastać każdy student, niezależnie od formy studiów, który popiera cele Koła i deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji tych celów.

 2. Członkowie Koła zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu, Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 28 kwietnia 1995.

 3. Członkowie Koła zobowiązani są wykonywać postanowienia uchwał Zarządu.

 4. Każdy członek ma prawo wysuwać propozycje i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła.

 5. Członkowie Koła podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 6. Uchwały Koła podjęte w trybie art. VI pkt.5 obowiązują wszystkich członków Koła z chwilą ich uchwalenia.

 7. Treść uchwał członków jest jawna i zawsze stanowi część składową protokołu sporządzonego przez sekretarza Koła.

 

§VII

 1. Członkiem Honorowym może zostać członek Koła, który ukończył studia.

 2. Członek Honorowy ma prawo brać udział w pracach Koła z głosem doradczym.

 

§VIII

 1. Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:

• rezygnacji członka zgłoszonej Zarządowi Koła,
• skreślenia z listy członków przez Zarząd,
• nieobecności studenta na spotkaniach Koła przez okres dłuższy niż jeden semestr,
• w przypadku ukończenia studiów,
• w przypadku śmierci członka.

 

Rozdział IV - Organy Koła


§IX

 1. Organami Koła są Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna.

 2. Wyboru i powoływania organów Koła dokonuje się spośród członków w głosowaniu tajnym.
   

§X

 1. Zarząd Koła składa się z 6 członków.

 2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik,Rzecznik Prasowy, Członek Zarząd

 3. W przypadku wakatu w Zarządzie na kolejnym posiedzeniu Koła następuje uzupełnienie, którego dokonuje się w sposób analogiczny jak w par. VIII, ust.

 4. Zarząd Koła podejmuje decyzję o formie uchwa

 5. Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność 4 członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego

 6. Dla zachowania prawomocności uchwały Zarządu, mają formę pisemną, z podpisami osób ją podejmujących oraz oznaczeniem daty i miejsca jej powzięci

 7. Na spotkaniach określonych w par. IX, ust.10, pozycja druga niniejszego Statutu, Zarząd przedkłada do wglądu członkom Koła pisemną treść swoich uchwa

 8. Kadencja Zarządu trwa rok

 9. Zmiana Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek członków Koła w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 członków Koł

 10. Obliczanie wyników tajnego głosowania członków Koła odbywa się poprzez przeliczanie ponumerowanych kart do głosowania w liczbie równej ilości osób obecnych na posiedzeniu Koła.

 

§XI

1. Do obowiązków Koła należy:

• organizowanie pracy Koła,

• zwoływanie zebrań Zarządu oraz spotkań członków Koła,

• przygotowanie i realizacja rocznego programu działania wraz z preliminarzem finansowym Koła,

• przedstawienie sprawozdania z działalności po upływie kadencji,

• rozpatrywanie wniosków członków o cofnięcie rezygnacji z członkostwa.

2. Skarbnik ma obowiązek składania sprawozdań finansowych na wniosek:

• Członków Koła,

• Zarządu,

• Komisji Rewizyjnej.

3. Rzecznik prasowy odpowiada za kontakty z mediami.
 

§XII

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. W skład Komisji wchodzą:

• Przewodniczący,

• Wiceprzewodniczący,

• Sekretarz.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

• kontrola działalności Zarządu,

• wnioskowanie do Skarbnika o przedstawienie sprawozdania finansowego,

• rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych,

• wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie członka z Koła,

• wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Koła.

4. Na koniec każdej kadencji Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z prac Zarządu na forum Koła.

 

Rozdział V - Opiekun Koła


§XIII

 1. Koło posiada Opiekuna Naukowego Koła, zwanego dalej Opiekunem, który jest pracownikiem naukowym Politechniki Łódzkiej.

 2. Opiekun pozostaje we współpracy z Zarządem Koł

 3. Opiekun może złożyć rezygnację ze swojego stanowiska na ręce Zarząd

 4. Opiekun zatwierdza zawieszenie działalności Koła na czas nieokreślony.

 

Rozdział VI - Finansowanie


§XIV

1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Koła pochodzą z:

• środków finansowych wyodrębnionych przez Uczelnię,

• dotacji MEN i innych jednostek rządowych,

• darowizn przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych, osób fizycznych oraz od innych podmiotów gospodarczych,

• środków finansowych uzyskanych przez granty organizacji pozarządowych.

2. Roczny preliminarz finansowy Koła przyjmowany jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% +1 członków Koła.
 

Rozdział VII - Przepisy końcowe


§XV

 1. Niniejszy Statut może zostać zmieniony lub zastąpiony innym wyłącznie przez członków Koła.

 2. Zmiana w Statucie następuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła.

 

§XVI

 1. O rozwiązaniu Koła decyduje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem na wniosek 2/3 liczby członków.

 2. W przypadku zbyt małej liczby lub braku członków o rozwiązaniu Koła decyduje Zarząd na wniosek Opiekuna

 3. Rektor PŁ decyduje o rozwiązaniu Koła, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych Statutu PŁ lub Statutu Koła.

© 201 by Elżbieta Sąsiadek.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now